1866 m. gruodžio 24 d. Domeikų k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Tomas Žilinskas – kunigas, publicistas, religinių raštų rengėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. Gimė garsaus lietuvių pedagogo Tomo Ferdinando Žilinsko šeimoje. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, vadovavo lietuvių klierikų draugijai, platino uždraustą lietuvišką spaudą. Dirbo Suvalkų gubernijos bažnyčiose, talkino savo tėvui, steigiant Veiverių mokytojų seminariją. Surinko apie 500 liaudies dainų, parengė lietuvių kalbos žodyną. Kurį laiką dirbo ir gyveno JAV. Mirė 1934 m. kovo 14 d. Rietave. Palaidotas Šunskuose, Marijampolės sav.

Categories: