1861 m. lapkričio 30 d. Giršinų k., Mosėdžio valsč. gimė Pranciškus Karevičius – vyskupas, marijonas. 1886 m. baigęs Dvasinę katalikų akademiją Sankt Peterburge įšventintas kunigu, vėliau profesorius. Nuo 1911 m. – Lietuvių mokslo draugijos narys. 1914 m. paskirtas Žemaičių vyskupijos vyskupu. Rūpinosi lietuviškų mokyklų steigimu, protestavo prieš vokiečių okupacinės valdžios vykdomą krašto plėšimą. 1918 m. dalyvavo derybose su Vokietijos karine ir civiline valdžia dėl Lietuvos nepriklausomybės pripažinimo. Steigiant Lietuvos bažnytinę provinciją, 1926 m. pasiprašė atleidžiamas nuo vyskupijos valdymo, apsigyveno Marijampolės marijonų vienuolyne. Bendradarbiavo katalikiškuose žurnaluose. Mirė 1945 m. gegužės 30 d. Marijampolėje. Palaidotas Kauno arkikatedros kriptoje.

Categories: