1831 m. balandžio 22 d. Kvietiškio dvaro laukuose tarp sukilėlių ir Rusijos imperijos kariuomenės įvyko Marijampolės mūšis (kautynės). 1830 m. prasidėjus sukilimui, Marijampolė atsidūrė sukilėlių ir Rusijos kariuomenės aktyvių veiksmų zonoje. Tų pačių metų gruodžio mėnesį mieste ir apskrityje buvo suformuotas sukilėlių kariuomenės dalinys (apie 3800 karių), kuriam vadovavo Antanas Pušeta ir Karolis Šonas. 1831 m. sausio 6-7 d. į miestą iš Kauno atvyko du Rusijos kariuomenės pulkai su 12 patrankų. Sukilėliams kariaujant partizaninį karą, į miestą buvo atsiųsta dar daugiau Rusijos armijos dalinių. 1831 m. balandžio 22 d. sukilėliai pabandė užimti miestą iš trijų pusių puldami Marijampolėje dislokuotą kariuomenės įgulą, kurią sudarė jau trys su puse pėstininkų pulko su patrankomis ir 256 kazokai. 300 sukilėlių žuvo, daug nuskendo Šešupėje, 1170 pateko į nelaisvę. Sukilėliai buvo palaidoti Kvietiškio dvaro Liepų sode, senosiose kapinėse (A. Civinsko g.) ir bažnyčios šventoriuje.

Categories: