1865 m. sausio 28 d. Pėdiškių k., Krosnos valsč., Lazdijų apskr. gimė Vincas Aleksandravičius – kunigas kanauninkas, religinės literatūros rengėjas, giesmių eiliuotojas, kompozitorius, draudžiamos spaudos platintojas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. Peterburgo dvasinėje akademijoje įgijo teologijos mokslų magistro laipsnį. Nuo 1891 m. paskirtas Veiverių mokytojų seminarijos tikybos mokytoju, prefektu. Dalyvavo steigiant „Varpą“. Platino lietuvišką spaudą. Už tikybos dėstymą lietuvių kalba buvo atleistas. Dirbo įvairiose Lenkijos ir Lietuvos parapijose. 1905 m. buvo Vilniaus Seimo dalyvis. Mirė 1952 m. balandžio15 d. Gudelių k., Marijampolės apskr.

Categories: