1921 m. kovo 14 d. Krekštėnų k., Krokialaukio valsč., Alytaus apskr. gimė Vaclovas Aliulis – kunigas, marijonas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys (1991 m.). 1940 m. baigė Marijampolės marijonų gimnaziją, 1945 m. – Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Nuo 1945 m. kunigavo Varėnoje, Marijampolėje, Vilniaus arkivyskupijos parapijose. 1965-1990 m. Lietuvos Vyskupų Konferencijos Liturgijos ir bažnytinės muzikos komisijos sekretorius, vėliau – pirmininkas. 1970-1974 m. – Kauno tarpdiecezinės kunigų seminarijos vicerektorius, atleistas sovietų valdžios nurodymu. Dėstė pogrindinėje kunigų seminarijoje, parengusioje apie 20 kunigų Lietuvai ir Ukrainai. Prasidėjus Atgimimui, aktyviai reiškėsi visuomeninėje veikloje, organizavo katalikišką spaudą, rašė teologijos, publicistinius straipsnius. 1988-1991m. – Sąjūdžio Seimo Tarybos narys. 1989 m. įkūrė žurnalą „Katalikų pasaulis“. 1990-1993 m. – leidyklos „Katalikų pasaulis“ direktorius. 1989-1993 m. Lietuvos marijonų viceprovincijolas, 1993-1999 m. – marijonų vienuolijos generalinis vikaras, 1993–1996 m. – Romos marijonų vienuolyno, nuo 1999 m. – Vilniaus marijonų vienuolyno vyresnysis. Bendradarbiavo žiniasklaidoje religinio švietimo, moralės ir kt. klausimais. Mirė 2015 m. gegužės 26 d. Marijampolėje. Palaidotas Santaikoje, Alytaus sav.

Categories: