1871 m. kovo 13 d. Lūginės k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Jurgis Matulaitis – palaimintasis, arkivyskupas, Marijonų vienuolijos atkūrėjas. Mokėsi Marijampolės bei Kelcų gimnazijose, Kelcų ir Varšuvos kunigų seminarijose, studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Fribūro universitete įgijo teologijos daktaro laipsnį. 1898 m. lapkričio 20 d. Peterburge įšventintas kunigu. Profesoriavo Kelcų kunigų seminarijoje, 1905-1907 m. Varšuvoje ėjo gimnazijos kapeliono pareigas, įsijungė į krikščionišką socialinę veiklą, 1907-1911 m. dėstė sociologiją Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1909 m. davė marijono įžadus. Mirus V. Senkui tapo Marijonų vienuolyno generolu. Fribūre įkūrė slaptą marijonų noviciatą. 1918 m. Kaune konsekruotas vyskupu ir paskirtas valdyti Vilniaus vyskupiją. 1925 m. paskirtas arkivyskupu bei Lietuvos Apaštališkuoju Vizitatoriumi. 1918 m. Marijampolėje įkūrė Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo Vargdienių seserų vienuoliją. Mirė 1927-01-07 Kaune. 1934 m. palaikai perkelti į Marijampolės baziliką. 1987 m. birželio 28 d. paskelbtas palaimintuoju.

Categories: