1871 m. birželio 13 d.  Šeštokuose, Krosnos valsč., Kalvarijos apskr. gimė Antanas Milukas – kunigas, visuomenės ir kultūros veikėjas, spaudos darbuotojas, knygų leidėjas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1890-1991 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, priklausė slaptam varpininkų būreliui, rašė į „Varpą“, jį rėmė ir platino. Už draudžiamą lietuvišką veiklą pašalintas iš seminarijos. Pasitraukė į Tilžę, dirbo žurnalų „Varpas“ ir „Ūkininkas“ redakcijose. 1892 m. išvyko į JAV. 1896 m. baigė Šv. Karolio Boromiejaus kunigų seminariją Overbrooke (Pensilvanijos valstija), 1901–1902 m. Fribūro universitete studijavo bažnytinę teisę. 1896-1909 m. kunigavo įvairiose lietuviškose parapijose, įsteigė keletą parapijų Pensilvanijos ir Niujorko valstijose. Aktyviai reiškėsi Jungtinių Amerikos Valstijų lietuvių visuomenės veikloje. Daug nuveikė kaip knygų leidėjas. Išleido virš 180 leidinių. Parašė ir parengė keliolika knygų: vadovėlį „Lengvas būdas pačiam per save išmokti lietuviškai rašyti“, „Lietuvišką albumą“, „Lietuvišką chrestomatiją“. Paskelbė publicistikos straipsnių, recenzijų, grožinės ir mokslinės literatūros vertimų, taip pat Lietuvą ir jos laisvės siekius skelbiančių darbų anglų kalba. Mirė 1943 m. kovo 19 d. Niujorke, JAV.

Categories: