1911 m. gruodžio 16 d. Varnabūdės k., Sasnavos valsč., Marijampolės apskr. gimė Kazimieras Dobrovolskis – kunigas, prelatas. Baigęs Vilkaviškio kunigų seminariją, 1936 m. priėmė kunigo šventimus. Keletą metų darbavosi Kudirkos Naumiesčio parapijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1950 m. persikėlė į Romą. Studijavo Popiežiškajame Laterano universitete, kuriame apsigynė bažnytinės teisės licenciato laipsnį. 1950 m. buvo paskirtas tuo metu dar neseniai susikūrusios Šv. Kazimiero lietuvių kolegijos vicerektoriumi ir Kolegijos ūkio netoli Romos valdytoju. Šiam ūkiui prelatas Kazimieras Dobrovolskis vadovavo 46 metus. Mirė 2016 m. liepos 9 d. Romoje.

Categories: