1891 m. sausio 13 d. Nadiejiškio k., Rokiškio valsč. gimė Jonas Kirlys – pedagogas, spaudos kolekcininkas. Studijavo Panevėžio mokytojų seminarijoje, Petrogrado mokytojų institute. 1911-1919 m. dirbo žurnalų „Lietuvos žinios“, „Lietuvos ūkininkas“, „Naujoji Lietuva“, „Švietimo reikalai“ redakcijose. 1919-1957 m. dirbo mokytoju, vadovavo Veiverių, Leipalingio, Marijampolės gimnazijoms. Nuo 1909 m. rinko periodinę lietuvišką spaudą. 1932 m. Kaune surengė savo kolekcijos parodą (1500 spausdintų ir 250 ranka rašytų laikraščių). 1935 m. Žagarėje savo lėšomis įrengė spaudos muziejų, kurio medžiagą (10 000 vienetų) dalimis perdavė įvairioms LTSR institucijoms. Parašė apybraižą „Šimtametė mokykla“ (1967 m.), parengė rankraštį „Lietuvos periodinė spauda, jos vystymas“, paskelbė straipsnių spaudos ir mokyklų istorijos klausimais. Mirė 1985 m. lapkričio 17 d. Kaune. Palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse.

Categories: