Marijampolė

Asmenybės, biblioteka

Paieška

ASMENYBĖS

1821
1821-02-07

Gimė Juozapas Gegužinskas

1821 m. vasario 7 d. (gimimo vieta nežinoma) gimė Juozapas Gegužinskas – kunigas marijonas. 1856-1861m. Marijampolės bei Igliaukos marijonų vienuolyno vyresnysis, Igliaukos metrikų vedėjas. 1863-1864 m. sukilimo metu rėmė sukilėlius. Buvo apkaltintas lankęs miške sukilėlių būrį. Už tai 1863 m. areštuotas, 1864 m. ištremtas į Sibirą. 1871 m. jam buvo..Skaityti daugiau

1840
1840-01-19

Gimė Tomas Ferdinandas Žilinskas

Gimė Tomas Ferdinandas Žilinskas

1840 m. sausio 19 d. Domeikų k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Tomas Ferdinandas Žilinskas – pedagogas, kultūros veikėjas, varpininkas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. Baigė Suvalkų berniukų gimnaziją ir Varšuvos vyriausiosios mokyklos Juridinį skyrių. 1866 m. paskirtas Veiverių pedagoginių kursų lietuvių valstiečių vaikams mokytoju, dėstė matematiką, gamtos mokslus ir lietuvių..Skaityti daugiau

1850
1850-09-16

Gimė Petras Kriaučiūnas

Gimė Petras Kriaučiūnas

1850 m. rugsėjo 16 d. Papečkių (Girėnų) k., Vištyčio valsč. gimė Petras Kriaučiūnas – tautinio atgimimo lyderis, pedagogas, knygnešys, kalbininkas, eruditas, mokėjęs aštuonias kalbas. Jis savo asmeniniu pavyzdžiu, pedagoginiu darbu, visuomenine veikla ir įtaigiu žodžiu uždegė lietuvybės ugnį Marijampolėje, paskleidė ją Sūduvoje, išugdė apie 80 žymių žmonių ir dar šimtus..Skaityti daugiau

1851
1851-11-23

Gimė Jonas Basanavičius

Gimė Jonas Basanavičius

1851 m. lapkričio 23 d. Ožkabalių k., Bartninkų valsč., Vilkaviškio apskr. gimė Jonas Basanavičius – lietuvių tautinio judėjimo veikėjas ir ideologas, mokslininkas, gydytojas, Vasario 16 Akto signataras, Lietuvos universiteto garbės narys, profesorius, Bulgarijos Mokslų akademijos narys. 1866 m. buvo priimtas į Marijampolės keturklasę mokyklą, kuri po metų reorganizuota į klasikinę..Skaityti daugiau

1860
1860-12-30

Gimė Jonas Jablonskis (Rygiškių Jonas)

Gimė Jonas Jablonskis (Rygiškių Jonas)

1860 m. gruodžio 30 d. Kubilių k., Būblelių valsč., Marijampolės apskr. gimė Jonas Jablonskis (Rygiškių Jonas) – kalbininkas, norminęs literatūrinę lietuvių kalbą. Visuomenėje įvardijamas, kaip lietuvių kalbos tėvas, jo darbai ypač reikšmingi lietuvių literatūrinei kalbai. Mokėsi Marijampolės (Rygiškių Jono) gimnazijoje, vėliau įstojo į Maskvos universiteto Istorijos ir filosofijos fakultetą,1885 m...Skaityti daugiau

1860-12-31

Gimė Silvestras Žukauskas

Gimė Silvestras Žukauskas

1860 m. gruodžio 31 d. Dovainiškių k., Pakruojo valsč., Šiaulių apskr. gimė Silvestras Žukauskas – generolas, visuomenės ir kariuomenės veikėjas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1883–1887 m. Vilniaus karo mokykloje. Buvo paskirtas į 112 Uralo pėstininkų pulką Panevėžyje. 1900 m. suteiktas kapitono laipsnis. 1904–1905 m. dalyvavo Rusijos-Japonijos kare. I pasaulinio karo metu..Skaityti daugiau

1861
1861-01-02

Gimė Vincentas Jurgilas

Gimė Vincentas Jurgilas

1861 m. sausio 2 d. Vaitiekupių k., Sintautų par., Šakių apskr. gimė Vincentas Jurgilas – kunigas, knygnešys, draudžiamos spaudos platinimo organizatorius. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, po to Seinų kunigų seminarijoje. 1884 m. įšventintas į kunigus. Vikaravo Šunskų Šv. Marijos Magdalietės bažnyčioje, perkeltas į Metelių Kristaus Atsimainymo bažnyčią ilgus metus dirbo jos..Skaityti daugiau

1861-11-29

Gimė Vincas Raulinaitis

1861 m. lapkričio 29 d. Čisavos k., Sasnavos valsč. Marijampolės apskr. gimė Vincas Raulinaitis – ūkininkas, lietuviškos spaudos platintojas, visuomenininkas, žemės ūkio draugijų ir kooperatyvų organizatorius. Mirė 1923 m. rugsėjo 23 d. Čisavos k., Sasnavos valsč. Marijampolės apskr.

1861-11-30

Gimė Pranciškus Karevičius

Gimė Pranciškus Karevičius

1861 m. lapkričio 30 d. Giršinų k., Mosėdžio valsč. gimė Pranciškus Karevičius – vyskupas, marijonas. 1886 m. baigęs Dvasinę katalikų akademiją Sankt Peterburge įšventintas kunigu, vėliau profesorius. Nuo 1911 m. – Lietuvių mokslo draugijos narys. 1914 m. paskirtas Žemaičių vyskupijos vyskupu. Rūpinosi lietuviškų mokyklų steigimu, protestavo prieš vokiečių okupacinės valdžios..Skaityti daugiau

1865
1865-01-28

Gimė Vincas Aleksandravičius

1865 m. sausio 28 d. Pėdiškių k., Krosnos valsč., Lazdijų apskr. gimė Vincas Aleksandravičius – kunigas kanauninkas, religinės literatūros rengėjas, giesmių eiliuotojas, kompozitorius, draudžiamos spaudos platintojas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Seinų kunigų seminarijoje. Peterburgo dvasinėje akademijoje įgijo teologijos mokslų magistro laipsnį. Nuo 1891 m. paskirtas Veiverių mokytojų seminarijos tikybos mokytoju,..Skaityti daugiau

1866
1866-12-24

Gimė Tomas Žilinskas

1866 m. gruodžio 24 d. Domeikų k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Tomas Žilinskas – kunigas, publicistas, religinių raštų rengėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. Gimė garsaus lietuvių pedagogo Tomo Ferdinando Žilinsko šeimoje. Mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, vadovavo lietuvių klierikų draugijai, platino uždraustą lietuvišką spaudą. Dirbo Suvalkų gubernijos bažnyčiose, talkino..Skaityti daugiau

1870
1870-02-24

Gimė Marija Matulaitytė

Gimė Marija Matulaitytė

1870 m. vasario 24 d. Domeikų k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Marija Matulaitytė – knygnešė. Baigė Domeikų pradžios mokyklą. Pasekė tėvo ir brolio knygnešių pėdomis. Savo namuose, Marijampolėje, buvo įrengusi slėptuves. Pas ją atneštą spaudą perduodavo atvykstantiems paupariams ir kitiems platintojams. Žandarai buvo pradėję ją sekti, 1904 m. byla..Skaityti daugiau

1871
1871-04-13

Gimė Jurgis Matulaitis

Gimė Jurgis Matulaitis

1871 m. kovo 13 d. Lūginės k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Jurgis Matulaitis – palaimintasis, arkivyskupas, Marijonų vienuolijos atkūrėjas. Mokėsi Marijampolės bei Kelcų gimnazijose, Kelcų ir Varšuvos kunigų seminarijose, studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje. Fribūro universitete įgijo teologijos daktaro laipsnį. 1898 m. lapkričio 20 d. Peterburge įšventintas kunigu. Profesoriavo Kelcų..Skaityti daugiau

1871-06-13

Gimė Antanas Milukas

Gimė Antanas Milukas

1871 m. birželio 13 d.  Šeštokuose, Krosnos valsč., Kalvarijos apskr. gimė Antanas Milukas – kunigas, visuomenės ir kultūros veikėjas, spaudos darbuotojas, knygų leidėjas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje. 1890-1991 m. mokėsi Seinų kunigų seminarijoje, priklausė slaptam varpininkų būreliui, rašė į „Varpą“, jį rėmė ir platino. Už draudžiamą lietuvišką veiklą pašalintas iš seminarijos...Skaityti daugiau

1871-08-15

Gimė Juozas Damijonaitis

Gimė Juozas Damijonaitis

1871 m. rugpjūčio 15 d. (kitur 1871-03-01) Beržiniškės k., Gudelių (Višakio Rūdos) valsč., Marijampolės a. gimė Juozas Damijonaitis – pedagogas, vadovėlių autorius, spaudos bendradarbis, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. Dėstė į Jaroslavlį evakuotoje Marijampolės berniukų (Rygiškių Jono) gimnazijoje. Mirė 1926 m. gruodžio 6 d. Kaune.

1871-09-07

Gimė Vincas Bielskus

Gimė Vincas Bielskus

1871 m. rugsėjo 7 d. Balsupių k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Vincas Bielskus – knygnešys, visuomenininkas, „Sietyno“ iždininkas, mokėsi Marijampolės gimnazijoje. Mirė 1958 m. vasario 11 d. Tomsko sr., Rusija. 1990 m. liepą perlaidotas Balsupiuose, Marijampolės sav.

1871-10-30

Gimė Vincentas Dvaranauskas

1871 m. spalio 30 d. Žečkalnių k., Pilviškių par., Vilkaviškio apskr. gimė Vincentas Dvaranauskas – Romos katalikų kunigas, marijonas, Seinų kunigų seminarijos profesorius ir vicerektorius, visuomenininkas ir leidėjas, publicistas. Mokėsi Barzdų ir Pilviškių pradinėse mokyklose, Suvalkų ir Lomžos gimnazijose, Seinų kunigų seminarijoje ir Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1899 m. buvo įšventintas..Skaityti daugiau

1871-11-17

Gimė Tomas Naruševičius-Norus

Gimė Tomas Naruševičius-Norus

1871 m. lapkričio 17 d. Daugirdų k., Krokialaukio valsč., Alytaus apskr. gimė Tomas Naruševičius-Norus – Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, diplomatas, inžinierius. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje ir Maskvos universitete bei Maskvos aukštojoje technikos mokykloje. Stažavosi Prancūzijoje, Didžiojoje Britanijoje, Japonijoje, Jungtinėse Amerikos Valstijose. Buvo Lietuvių draugijos nukentėjusiems dėl karo šelpti Maskvoje vienas..Skaityti daugiau

1880
1880-01-11

Gimė Pijus Bielskus

Gimė Pijus Bielskus

1880 m. sausio 11 d. Balsupių k., Šunskų vlsč., Marijampolės apskr. gimė Pijus Bielskus – kunigas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos viršininkas. Mokėsi Keturvalakių pradinėje mokykloje, Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje. Studijavo Šveicarijos Fribūro ir Belgijos Leuveno universitetuose ir įgijo filosofijos daktaro laipsnį. 1910 m. – profesorius..Skaityti daugiau

1880-12-17

Gimė Juozas Vailokaitis

Gimė Juozas Vailokaitis

1880 m. gruodžio 17 d. Pikžirnių k., Sintautų valsč., Šakių apskr. gimė Juozas Vailokaitis – politikos bei visuomenės veikėjas, kunigas, leidėjas, verslininkas, bankininkas, spaudos darbuotojas, draudžiamos lietuviškos spaudos platinimo organizatorius. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Seinų kunigų seminarijoje ir Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1906–1915 m. žurnalo „Šaltinis“ redaktorius. Už Rusijos imperijos valdžiai..Skaityti daugiau

1881
1881-01-09

Gimė Vincas Bartuška-Bartoškevičius

Gimė Vincas Bartuška-Bartoškevičius

1881 m. sausio 9 d. Kazliškių k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Vincas Bartuška-Bartoškevičius – kunigas, visuomenės veikėjas, filosofijos mokslų daktaras, spaudos bendradarbis. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1903 m. baigė Seinų kunigų seminariją. 1904 m. įšventintas į kunigus. Studijavo Fribūro (Šveicarija) universitete, kur įgijo filosofijos daktaro laipsnį. 1912 m. išvyko į..Skaityti daugiau

1881-01-10

Gimė Juozas Vyšniauskas

Gimė Juozas Vyšniauskas

1881 m. sausio 10 d. Meškučių k. Liudvinavo valsč., Marijampolės apskr. gimė Juozas Vyšniauskas – kunigas, Lietuvos savanoris, visuomenės veikėjas, antisovietinių partizanų kapelionas. Baigė Seinų kunigų seminariją. Dirbo vikaru Plutiškėse, Gelgaudiškyje, Liubave ir Punske. Studijas tęsė Fribūro ir Miuncheno universitetuose. 1914 m. Monréalyje (Kanadoje) pastatydino bažnyčią ir įsteigė lietuvių parapiją..Skaityti daugiau

1881-02-19

Gimė Konradas Juozas Aleksa

Gimė Konradas Juozas Aleksa

1881 m. vasario 19 d. Kumetiškių vienk., Liudvinavo valsč., Marijampolės apskr. gimė Konradas Juozas Aleksa – veterinarijos mokslų daktaras, profesorius, sociologas, visuomenės veikėjas, 1899 m. baigė Marijampolės gimnaziją. 1903 m. – Varšuvos veterinarijos institutą ir liko jame dirbti. 1922-1924 m. dėstė Dotnuvos žemės ūkio technikume, 1924-1938 m. Žemės ūkio akademijoje,..Skaityti daugiau

1881-02-28

Gimė Juozas Grigaitis

Gimė Juozas Grigaitis

1881 m. vasario 28 d. Paraišupio k., Sasnavos valsč., Marijampolės apskr. gimė Juozas Grigaitis – Lietuvos karo veikėjas, teisininkas, generolas leitenantas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1904 m. baigė Maskvos universitetą. Tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. 1917 m. dalyvavo Rusijos lietuvių seime Petrograde. 1919 m. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, buvo Tiekimo skyriaus viršininko,..Skaityti daugiau

1881-04-17

Gimė Antanas Petrauskas

1881 m. balandžio 17 d. Lapupio k., Prienų valsč. gimė Antanas Petrauskas – kunigas, marijonas, prozininkas, vertėjas ir politikas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1907 m. – Marijampolės pradžios mokyklos vikaras ir mokytojas, nuo 1924 m. Marijampolės mokyklose dirbo kapelionu ir mokytoju. Mirė 1944 m. kovo 31 d. Kaune. Palaidotas Marijampolėje.

1881-06-18

Gimė Jonas Jarumbavičius

1881 m. birželio 18 d. Gavaltuvos k., Antanavo valsč., Marijampolės apskr. gimė Jonas Jarumbavičius – pedagogas, knygnešys, Marijampolės pradžios mokyklos vedėjas, Marijampolės apskrities pradžios mokyklų inspektorius. Mirė 1972 m. rugsėjo 21 d. Marijampolėje. Palaidotas Marijampolės senosiose kapinėse.

1881-06-24

Gimė Vladas Mažonas-Mažonavičius

Gimė Vladas Mažonas-Mažonavičius

1881 m. birželio 24 d. Telšiuose gimė Vladas Mažonas-Mažonavičius – kunigas, marijonas, žurnalistas, pedagogas. 1900 m. įstojo į Peterburgo dvasinę seminariją, 1905 m. ją baigęs metus studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje, 1906 m. įšventintas kunigu. Dirbo įvairiose katalikų parapijose Rusijoje bei Baltarusijoje. 1920 m. parvykęs į Lietuvą dirbo Ukmergės ir Šiaulių..Skaityti daugiau

1886
1886-12-02

Gimė Pranas Dovydaitis

Pranas Dovydaitis

1886 m. gruodžio 2 d. Runkų k., Višakio Rūdos valsč., Marijampolės apskr. gimė Pranas Dovydaitis – valstybės veikėjas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas. 1908 m. eksternu išlaikė brandos egzaminus Marijampolės gimnazijoje, 1912 m. baigė Maskvos universiteto teisės fakultetą, 1920-1922 m. dėstė filosofijos istorijos..Skaityti daugiau

1890
1890-01-01

Gimė Juozas Papečkys

Gimė Juozas Papečkys

1890 m. sausio 1 d. Puskepurių k., Šunskų valsč., Marijampolės apskr. gimė Juozas Papečkys – visuomenės ir kultūros veikėjas, Lietuvos kariuomenės karininkas, kapitonas, krašto apsaugos ministras, žurnalistas, poetas, prozininkas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, 1916 m. baigė teisės studijas Maskvos universitete. Mobilizuotas į Rusijos kariuomenę baigė Maskvos Aleksejaus karo mokyklą. Buvo Maskvos..Skaityti daugiau

1891
1891-01-13

Gimė Jonas Kirlys

Gimė Jonas Kirlys

1891 m. sausio 13 d. Nadiejiškio k., Rokiškio valsč. gimė Jonas Kirlys – pedagogas, spaudos kolekcininkas. Studijavo Panevėžio mokytojų seminarijoje, Petrogrado mokytojų institute. 1911-1919 m. dirbo žurnalų „Lietuvos žinios“, „Lietuvos ūkininkas“, „Naujoji Lietuva“, „Švietimo reikalai“ redakcijose. 1919-1957 m. dirbo mokytoju, vadovavo Veiverių, Leipalingio, Marijampolės gimnazijoms. Nuo 1909 m. rinko periodinę..Skaityti daugiau

1891-01-18

Gimė Stasys Žilinskas

Gimė Stasys Žilinskas

1891 m. sausio18 d. Vižaidų k., Gižų valsč., Vilkaviškio apskr. gimė Stasys Žilinskas – gydytojas, pulkininkas leitenantas, medicinos mokslų kandidatas. 1911 m. baigė Marijampolės gimnaziją, studijavo Maskvos universiteto Medicinos fakultete, buvo Lietuvių studentų draugijos narys. Prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1918 m. grįžo į Lietuvą, dirbo Lazdijuose..Skaityti daugiau

1891-02-23

Gimė Petras Klimas

Gimė Petras Klimas

1891 m. vasario 23 d. Kušliškių k., Kalvarijos valsč., Marijampolės apskr. gimė Petras Klimas – Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras, LR Užsienio reikalų ministras, istorikas, diplomatas, politinis kalinys, tremtinys. Mokėsi Liudvinave, Kalvarijoje, vėliau – Marijampolės gimnazijoje. 1910 m. įstojo į Maskvos universitetą. 1915 m. vokiečiams okupavus Lietuvą, dalyvavo visuose svarbiausiuose tuometiniuose..Skaityti daugiau

1891-03-22

Gimė Aleksandra Bulotienė-Stepanovaitė

Gimė Aleksandra Bulotienė-Stepanovaitė

1891 m. kovo 22 d., Omske, Rusijoje gimė Aleksandra Bulotienė-Stepanovaitė – visuomenininkė, pedagogė, advokatė. Per Pirmąjį pasaulinį karą pasitraukė į Rusiją, 1916-1917 m. kartu su vyru Andriumi Bulota ir Žemaite JAV, Kanadoje rinko lėšas karo pabėgėliams šelpti. Mokytojavo Marijampolėje. Vertė į rusų kalbą Žemaitės apsakymus. 1941m. hitlerininkų sušaudyta Paneriuose.

1900
1900-11-12

Gimė Leonas Taunys (Kovas)

Gimė Leonas Taunys (Kovas)

1900 m. lapkričio 12 d. Bučiūnų k., Pašvitinio valsč., Šiaulių apskr. gimė Leonas Taunys (Kovas) – lakūnas, pulkininkas, ginkluoto antisovietinio pasipriešinimo dalyvis. Baigė Kauno karo mokyklą, aviacijos karininkų kursus, o 1927 m. – aukštojo pilotažo mokymus. 1928 m. suteiktas karo lakūno vardas, 1930 m. – kapitono laipsnis. Už nuopelnus Lietuvos..Skaityti daugiau

1901
1901-01-07

Gimė Antanas Starkus

1901 m. sausio 7 d. Rudaminoje, Seinų apskr. (Lazdijų sav.) gimė Antanas Starkus – gydytojas patologas, anatomas, medicinos mokslų daktaras, docentas, Lietuvos savanoris, kapitonas. 1919 m. baigė Marijampolės „Žiburio“ gimnaziją ir savanoriu stojo į kariuomenę, dalyvavo Lietuvos nepriklausomybės kovose. 1923 m. dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. 1928 m. baigė Lietuvos universitetą...Skaityti daugiau

1901-01-28

Gimė Bronius Vincas Aleksis (Aleksandravičius)

Fot. iš LIMIS.LT/Kauno IX forto muziejus

1901 m. sausio 28 d. Kamšuose, Raudenio valsč., Marijampolės apskr. gimė Bronius Vincas Aleksis (iki 1939 m. Aleksandravičius) – Lietuvos kariuomenės savanoris, Vyties kryžiaus kavalierius, karininkas, pulkininkas. Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, o Lietuvai atgavus nepriklausomybę stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. 1919-07-06 baigė Karo mokyklą,1919-1920 m. dalyvavo kovose su bolševikais ir lenkais...Skaityti daugiau

1901-12-24

Gimė Antanas Gaušas

1901 m. gruodžio 24 d. Odesoje (Rusija) gimė Antanas Gaušas – Lietuvos karo veikėjas, pulkininkas. 1919 m. stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę, baigė Karo mokyklą. Dalyvavo Nepriklausomybės kovose. 1922 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus, 1923 m. paskirtas kuopos vadu, nuo 1931 m. dirbo Vyriausiajame štabe. 1933 m. baigė Prahos generalinio..Skaityti daugiau

1910
1910-02-14

Gimė Alfonsas Tiešis

Gimė Alfonsas Tiešis

1910 m. vasario 14 d. Stavrygalos k., Širvintų raj. gimė Alfonsas Tiešis – nusipelnęs mokytojas, vertėjas. Mokėsi Ukmergės gimnazijoje, Kauno Vytauto Didžiojo universitete studijavo lituanistiką, polonistiką ir pedagogiką. 1937 m. pradėjo dirbti Kauno gimnazijose, 1939 m. paskirtas Darbo rūmų progimnazijos direktoriumi. Daug rašė į tuometinę spaudą, paskelbė daugiau nei 100..Skaityti daugiau

1911
1911-01-17

Gimė Izraelis (Izis) Bidermanas

Gimė Izraelis (Izis) Bidermanas

1911 m. sausio 17 d. Marijampolėje gimė Izraelis (Izis) Bidermanas – žydų kilmės prancūzų fotografas. Augo neturtingoje porceliano krautuvininko šeimoje. Fotografijos mokėsi pas Movšę (Moisiejų) Buchalterį ir jau 1927 m. su draugais keliavo po Lietuvą fotografuodamas jos miestus, kaimus, gamtą, žmones bei jų šventes. 1930 m. vos devyniolikos metų, nemokėdamas..Skaityti daugiau

1911-03-06

Gimė Pranciškus Adomaitis

Gimė Pranciškus Adomaitis

1911 m. kovo 6 d. Užpaliuose, Utenos apskr. gimė Pranciškus Adomaitis – kunigas, marijonas, vienas iš Antisovietinio pasipriešinimo dalyvių. 1929 m. baigė Marijampolės gimnaziją ir įstojo į marijonų kongregaciją. 1930-1934 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1934-1944 m. kunigavo Marijampolės parapijoje, buvo pradinių mokyklų tikybos mokytoju. 1944 m. perkeltas į Skardupių..Skaityti daugiau

1911-11-16

Gimė Kazimieras Dobrovolskis

Gimė Kazimieras Dobrovolskis

1911 m. gruodžio 16 d. Varnabūdės k., Sasnavos valsč., Marijampolės apskr. gimė Kazimieras Dobrovolskis – kunigas, prelatas. Baigęs Vilkaviškio kunigų seminariją, 1936 m. priėmė kunigo šventimus. Keletą metų darbavosi Kudirkos Naumiesčio parapijoje. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. 1950 m. persikėlė į Romą. Studijavo Popiežiškajame Laterano universitete, kuriame apsigynė bažnytinės teisės..Skaityti daugiau

1921
1921-03-14

Gimė Vaclovas Aliulis

Gimė Vaclovas Aliulis

1921 m. kovo 14 d. Krekštėnų k., Krokialaukio valsč., Alytaus apskr. gimė Vaclovas Aliulis – kunigas, marijonas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys (1991 m.). 1940 m. baigė Marijampolės marijonų gimnaziją, 1945 m. – Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją. Nuo 1945 m. kunigavo Varėnoje, Marijampolėje, Vilniaus arkivyskupijos parapijose. 1965-1990 m. Lietuvos Vyskupų..Skaityti daugiau

1921-05-26

Gimė Alfredas Žiugžda

Gimė Alfredas Žiugžda

1921 m. gegužės 26 d. Marijampolėje gimė Alfredas Žiugžda – habilituotas daktaras, profesorius, gydytojas terapeutas, reumatologas ir pulmonologas. 1942 m. baigęs Vytauto Didžiojo universitetą iki 1994 m. dėstė Kauno medicinos akademijoje (institute), 1952-1988 m. – Vidaus ligų propedeutikos katedros vedėjas, profesorius. Mokslinio darbo pagrindinės sritys – kvėpavimo organų ligos, lėtinių..Skaityti daugiau

1921-07-17

Gimė muzikas Kazimieras Knoras

Gimė muzikas Kazimieras Knoras

1921 m. liepos 17 d. Stabinės k., Telšių apskr.. gimė Kazimieras Knoras – chorvedys, pedagogas, dainininkas, vargonininkas, kompozitorius. 1946 m. įstojo į Klaipėdos muzikos mokyklą, dvejus metus dainavo Klaipėdos muzikinio dramos teatro chore. Nuo 1948 m. Priekulės, vėliau Švenčionėlių mokyklose. 1955-1991 m. – Marijampolės pedagoginės mokyklos muzikos dėstytojas. Vadovavo mėgėjų..Skaityti daugiau

1921-12-07

Mirė Žemaitė (Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė)

Julija žemaitė

1921 m. gruodžio 7 d. mirė rašytoja Žemaitė (tikras vardas Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė). 1921 m. grįžusi iš Amerikos, įsikūrė Marijampolėje pas advokatą Andrių Bulotą. Ten gyvendama rašė ir taisė senus raštus. Žiemą su reikalais išvažiavusi į Kauną smarkiai peršalo, susirgusi plaučių uždegimu mirė. Palaidota senosiose Marijampolės kapinėse. Gimė 1845 m. gruodžio..Skaityti daugiau

1930
1930-02-16

Gimė Vytautas Blūšius

Gimė Vytautas Blūšius

1930 m. vasario 16 d. Ūdrupio k., Liudvinavo valsč., Marijampolės apskr. gimė Vytautas Blūšius – choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius, docentas. Mokėsi Kūlokų pradžios mokykloje, Liudvinavo progimnazijoje ir Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokykloje. Dirbo Kauno vaikų darželių ir mokyklų muzikos mokytoju, chorų ir orkestrų vadovu, 1959–1961 m. Kauno vaikų muzikos mokyklos..Skaityti daugiau

1931
1931-03-17

Gimė Aldona Vilutienė-Sabaitytė

Gimė Aldona Vilutienė-Sabaitytė

1931 m. kovo 17 d. Vytautiškių k., Krosnos valsč., Marijampolės apskr. (dabar Lazdijų sav.). gimė Aldona Vilutienė-Sabaitytė – pedagogė, Laisvės kovų dalyvė, partizanų ryšininkė, politinė kalinė. Mokėsi Saltininkų pradžios mokykloje ir Krosnos progimnazijoje. 1947 m. įstojo į Marijampolės mokytojų seminariją. 1945 m. įsijungė į rezistencinę veiklą. Palaikė ryšį tarp Perkūno..Skaityti daugiau

1931-04-27

Gimė Zita Asta Alaunienė

Gimė Zita Asta Alaunienė

1931 m. balandžio 27 d. Marijampolėje gimė Zita Asta Alaunienė – pedagogė, kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė. Mokėsi Marijampolės Petro Kriaučiūno pradinėje mokykloje, vėliau – Marijampolės mergaičių gimnazijoje, studijavo Vilniaus universitete. 1960-1991 m. dirbo Pedagogikos mokslinio tyrimo institute (PMTI), o nuo 1991 m. – Vilniaus pedagoginiame institute. 1974 m. apgynė kandidato..Skaityti daugiau

1931-10-04

Gimė Paulina Danutė Vidrinskienė

Gimė Paulina Danutė Vidrinskienė

1931 m. spalio 4 d. Šapnagių k., Akmenės raj. gimė Paulina Danutė Vidrinskienė – mokytoja, kraštotyrininkė, knygų autorė, redaktorė, esperanto kalbos mokytoja ekspertė, Pasaulinės esperantininkų asociacijos narė, Lietuvos esperantininkų sąjungos valdybos narė.

1931-12-17

Gimė Romas Rusteika

Rusteika Romas

1931 m. gruodžio 17 d. Raninės k., Paežerėlių valsč., Šakių apskr. gimė Romas Rusteika – fotografas, fotomenininkas, kraštotyrininkas, „Sūduvos“ fotoklubo narys. Mokėsi Leoniškių pradžios mokykloje. Susirgus patėviui tęsti mokslų galimybės neturėjo. 1960 m. apsigyveno Marijampolėje. 1964 m. susidomėjo fotografija ir įsitraukė į „Sūduvos“ fotoklubo veiklą. Prasidėjus atgimimui fiksavo pirmuosius mitingus,..Skaityti daugiau

1936
1936-01-08

Gimė Janina Arbačiauskienė

Janina Arbačiauskienė

1936 m. sausio 8 d. Marijampolėje gimė Janina Arbačiauskienė-Vaitkevičiūtė – ilgametė Marijampolės Petro Kriaučiūno viešosios bibliotekos direktorė. Pradėjo dirbti 1954 m. klubo skaityklos vedėja, nuo 1956 m. – Kapsuko rajoninėje vaikų bibliotekoje, nuo 1962 m. – Marijampolės rajono vaikų bibliotekos vedėja, 1963 m. paskirta Kapsuko rajoninės bibliotekos vedėja, 1976-2002 m...Skaityti daugiau

1940
1940-12-28

Gimė Edvardas Dombrovickas

Gimė Edvardas Dombrovickas

1940 m. gruodžio 28 d. Kaune gimė Edvardas Dombrovickas – žurnalistas, rašytojas, redaktorius, parapsichologijos knygų, humoreskų, novelių rinktinių autorius. 1986–2007 m. ėjo Marijampolės apskrities laikraščio „Suvalkietis“ („Naujasis kelias“) redaktoriaus pareigas. Jam vadovaujant „Naujasis kelias“ ypač išpopuliarėjo: buvo leidžiamas penkiskart per savaitę 24 tūkst. egzempliorių tiražu. Laikraštis tapo ne tik atviras..Skaityti daugiau

1941
1941-02-15

Gimė Vidmantas Vasiliauskas

1941 m. vasario 15 d. Kermušėnų k., Šakių raj. gimė Vidmantas Vasiliauskas – Marijampolės savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, inžinierius. Mokėsi Šakių vidurinėje mokykloje, 1964 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Profesinę karjerą pradėjo Šiauliuose ir Utenoje. 1986 m. persikėlė į Marijampolę. Iki 1989 m. buvo Marijampolės statybos valdybos (SV) viršininkas,..Skaityti daugiau

1941-12-08

Gimė Romas Gudaitis

Gimė Romas Gudaitis

1941 m. gruodžio 8 d. Pielkavos k., Igliškėlių valsč., Marijampolės apskr. gimė Romas Gudaitis – rašytojas, redaktorius, pedagogas, Kovo 11-osios akto signataras. Mokėsi Mokolų pradinėje, Jono Jablonskio vidurinėje ir Suaugusiųjų vakarinėje mokyklose. 1988-1990 m. – Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo tarybos narys. 1989 m. išrinktas TSRS liaudies deputatu Marijampolės nacionalinėje teritorinėje..Skaityti daugiau

1951
1951-01-21

Gimė Česlova Jakštytė

Gimė Česlova Jakštytė

1951 m. sausio 21 d. Lepšių k., Šakių raj. gimė Česlova Jakštytė (tikras vardas – Česė Aldona Kavaliauskienė) – poetė. Mokėsi Katilių (Šakių raj.) pradžios mokykloje, Griškabūdžio bei Lukšių vidurinėse mokyklose. Baigė Marijampolės kultūros mokyklą. Dvylika metų dirbo Jono Bendoriaus memorialiniame muziejuje. Eilėraščius rašyti ir publikuoti pradėjo dar mokykloje. Jos..Skaityti daugiau

1951-02-18

Gimė Nijolė Augustinavičiūtė

1951 m. vasariov18 d. Marijampolėje gimė Nijolė Augustinavičiūtė – poetė, Lietuvos rašytojų sąjungos narė nuo 1997 m.. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Dirbo Lietuvos literatūros ir meno archyve, spaudoje. Išleistos poezijos rinktinės: „Ženklai širdyje“ (1992 m.), „Gyvenime, trapi neužmirštuole“ (1996 m.), „Solo naktižodžių fleitai“ (2002 m.).

1961
1961-08-19

Gimė Violeta Urmanavičiūtė-Urmana

Gimė Violeta Urmanavičiūtė-Urmana

1961 m. rugpjūčio 19 d. Marijampolėje gimė Violeta Urmanavičiūtė-Urmana – lietuvių dainininkė, mecosopranas, dramatinis sopranas, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos garbės daktarė (2012 m.). Viena žymiausių operos dainininkių pasaulyje. Mokėsi Marijampolės Jono Jablonskio, 2-oje vidurinėse bei Marijampolės muzikos mokyklose. Baigė Lietuvos konservatoriją (L. Grybauskienės fortepijono, V. Mikštaitės solinio dainavimo klasę)...Skaityti daugiau

1991
1991-01-13

Žuvo Rimantas Juknevičius

Žuvo Rimantas Juknevičius

1991 m. sausio 13 d. gindamas Vilniaus televizijos bokštą žuvo Rimantas Juknevičius – Lietuvos laisvės gynėjas. Gimė 1966 m. rugpjūčio 9 d. Kapsuke (Marijampolėje). 1984 m. baigė Marijampolės 6 vidurinę mokyklą (Sūduvos gimnazija), 1985 m. – Kauno 23–iąją profesinę technikos mokyklą. Baigęs tarnybą sovietinėje armijoje nuo 1987 m. studijavo Kauno..Skaityti daugiau